Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Kuntayhteistyösopimus Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n kanssa

MUODno-2023-130

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n yhtenä keskeisenä tehtävänä on edistää Lapin alueella toimivien järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä tukea niiden ja julkisen sektorin yhteistyötä kansalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työssä. Yhdistys tuottaa järjestötietoa järjestöjen, kuntien ja ensivuodesta lähtien myös hyvinvointialueen käyttöön. Lisäksi yhdistys lisää osaamista järjestämällä alueellisia, maakunnallisia ja kansallisia koulutuksia.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry on voittoa tavoittelematon, koko Lapin alueella toimiva yhdistys ja sen toimintaa rahoittaa STEA.

 

Lähellä.fi-verkkopalvelu

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry koordinoi valtakunnallista verkkopalvelua Lähellä.fi. Lähellä.fi-palvelun tarkoituksena on

 1. helpottaa ihmisten hakeutumista hyvinvointia ja terveyttä edistävän yhdistystoiminnan pariin.
 2. koota yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden toimintaa yhteen paikkaan. Palvelu on osa valtakunnallista Lähellä.fi –verkostoa.
 3. palvelu on suunnattu yhdistysten ja yhteisöjen edustajille, jotka haluavat osallistujia toimintaansa ja tarvitsevat aktiiveja ja vapaaehtoisia.
 4. kuntalaiset ja kunnissa asiakastyötä tekevät löytävät palvelusta tietoa yhdistysten tarjoamasta tuesta ja toiminnasta.
 5. myös kunnat voivat ilmoittaa tapahtumistaan ja toiminnastaan palvelussa

 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry ja Lapin 21 kuntaa ovat jossakin vaiheessa tehneet yhteistyösopimuksen. Nyt julkisella sektorilla tapahtuu suuria muutoksia ja kuntien rooli kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä tulee entisestään korostumaan. Tässä työssä paikallisesti ja alueellisesti toimivat yhdistykset ja järjestöt ovat korvaamaton toimijaryhmä kunnille. Tämän yhteistyön tukemisessa ja mahdollistamisessa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksellä on merkittävä rooli ja se haluaa päivittää yhdistyksen ja kuntien yhteistyösopimusta tätä päivää vastaavaksi.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry yhteistyösopimuksella

 • tukee kunnassa toimivien järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä
 • järjestää yhdessä kunnan kanssa kunta-järjestöyhteistyö-illan 1 kerta/vuosi
 • tuottaa ja kokoaa kunnan hytetu-työssä tarvitsemaa järjestötietoa
 • toimii yhteistyössä kunnan nimeämän järjestöyhdyshenkilön kanssa
 • kerää ja jakaa hyviä kunta-järjestöyhteistyömalleja
 • tukee kunnan ja järjestöjen välistä yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä
 • tiedottaa
 • ylläpitää, opastaa ja ohjaa Lähellä.fi -verkkopalvelua.

Kuntayhteistyösopimus on esityslistan oheismateriaalina.

Hallintosäännön mukaan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen koordinointityö sisältyy sivistyspalveluihin. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n kuntayhteistyösopimuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, sivistyspalvelut, liikunta- ja hyvinvointivastaava