Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Nimeäminen koskien hautaustoimiasioita

MUODno-2023-186

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Hautaustoimilain (6.6.2003/457) 23 § mukaisesti vainajan hautausjärjestelyistä voivat huolehtia vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä vainajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö sekä lähimmät perilliset, mikäli vainaja ei ole eläessään nimenomaisesti toivonut muuta. Jollei kukaan edellä tarkoitetuista henkilöistä huolehdi hautausjärjestelyistä, voi niistä huolehtia joku muu vainajan läheinen.

Muussa tapauksessa hautausjärjestelyt ovat sen kunnan vastuulla, jossa vainajalla oli kuolinhetkellä kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta. Mikäli vainajalla ei ollut kotikuntaa, hautausjärjestelyistä vastaa se kunta, jossa vainaja asui kuolinhetkellä.

Koska hautaustoimilaki on pysynyt muuttumattomana, lainmukainen velvoite hautausjärjestelyiden hoitamisesta edellä mainitussa tapauksessa on yhä kunnilla, ei hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen vastuulla on vastata mahdolliseen taloudellisen tuen tarpeeseen täydentävällä toimeentulotuella, kun joku vainajan omaisista tai läheisistä hoitaa hautausjärjestelyitä.

Lapin hyvinvointialue pyytää kuntia nimeämään henkilön, kuka vastaa hautausjärjestelyiden hoitamisesta niiden jäädessä kunnan vastuulle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus nimeää hautaustoimiasioista kunnassa vastaavaksi henkilöksi hallintojohtajan.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin hyvinvointialue, asianosainen