Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Nuorisovaltuuston toimintasäännön päivittäminen

MUODno-2023-19

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Pouttu, nuorisosihteeri, heidi.pouttu@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyi 30.1.2017 § 26 nuorisovaltuuston ensimmäisen toimintasäännön. Se on viime vuosina koettu monin osin vanhentuneeksi ja sen vuoksi nuorisovaltuusto on yhteistyössä nuorisovaltuustosta vastaavan viranhaltijan kanssa päivittänyt toimintasääntöä vuoden 2022 syksyllä. Nuorisovaltuusto hyväksyi päivitetyn toimintasäännön kokouksessaan 24.10.2022.

Nuorisovaltuuston toimintasäännössä todetaan nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite, yleiset määräykset ja toimintasäännön soveltaminen sekä talous. Toimintasäännössä todetaan myös nuorisovaltuuston valitseminen, tehtävät ja toimenkuvat, järjestäytyminen, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laadinta sekä kokouskäytännöt.

Kuntalain 26 §:n mukaan kunnanhallituksen on nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Päivitetyssä toimintasäännössä on uutena lukuna Talous. Nuorisovaltuustolle on sen perustamisesta lähtien myönnetty kunnan talousarviossa oma budjetti, minkä vuoksi sen taloudenpidosta on aiheellista olla oma lukunsa toimintasäännössä. Muutoin toimintasääntöä on päivitetty laaja-alaisesti monin kohdin muun muassa kelpoisuusvaatimuksia, palkkiosääntöä ja kokouskäytänteitä.

Päivitetty toimintasääntö astuu voimaan 1.1.2023 ja on voimassa toistaiseksi. Toimintasääntöä voidaan muuttaa tai tarkistaa nuorisovaltuuston yhteisesti niin päättäessä tai kunnan aloitteesta. Toimintasääntö tarkistetaan tarvittaessa aina organisaatiouudistuksen johdosta tai hallintosääntöä päivitettäessä, sekä silloin kun sen toimintaa koskevassa lainsäädännössä tapahtuu olennaisia muutoksia.

Päivitetty toimintasääntö toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy nuorisovaltuuston toimintasäännön oheismateriaalin mukaisesti.

Päätös

Hallitus päätti palauttaa toimintasäännön valmisteluun, jotta siihen lisätäään ohjeita kokouskäytännöistä.  

Valmistelija

  • Heidi Pouttu, nuorisosihteeri, heidi.pouttu@muonio.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto on 28.3.2023 kokouksessa hyväksynyt päivitetyn toimintasäännön. Siihen on päivitetty kohta 5.6. Valtuuston, lautakunnan tai työryhmän nuorisovaltuustoedustajan tehtävät. Nuorisovaltuusto esittää päivitettyä toimintasääntöä hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy nuorisovaltuuston päivitetyn toimintasäännön.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

nuorisovaltuusto, sivistyspalvelut