Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Perusteet korvaukselle tehtävän määräaikaisessa muutoksessa

MUODno-2023-229

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnassa on ollut käytäntönä noudattaa määräaikaista tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista, mikäli tehtäväkuvassa tapahtuvat lisääntyneet tehtävät tai työn määräaikaisen vaativuuden kasvaminen on ollut tilapäistä, merkittää ja työnantajan tarpeesta juontuvaa. Usein tarkistus on tehty, jos kyseessä on ollut esim. poikkeukselliset henkilöstöjärjestelyt tai määräaikaiset henkilöstötilanteet. KVTES 10 §:n mukaan, mikäli viranhaltijan tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos tehtävä on vaativampi. Tehtävien muuttuessa ja työmäärän lisääntyessä em. ratkaisuja on kunnassa tehty vuosina 2019, 2021–2023. Em. määräaikaisia ratkaisuja on tehty kaikilla palvelualueilla.  

Tehtäväkuvien päivityksen ja TVA -työn ohessa tarkistetaan koko kunnan yhteistä käytäntöä myös näissä määräaikaisissa erillistilanteissa. Samalla sovitaan, että nyt tehdyt tai sovitut erillisratkaisut loppuvat 30.6.2023 mennessä.

1.7.2023 alkaen noudatetaan seuraavaa linjausta kaikilla palvelualueilla ja kaikissa tehtävissä:

  1. Määräaikainen palkantarkistus tehdään kaikissa tilanteissa korkeintaan kuuden (6) kuukauden ajaksi.

Esimies ja työntekijä arvioivat määräaikaisen tarkistuksen tarpeen ja kirjaavat tämän selkeästi. Esimies tekee päätöksen em. palkantarkastuksesta perusteluineen siten, että asiaan on hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan puolto. Yli kuuden (6) kk määräaikaisista palkantarkistuksista tekee tarvittaessa päätöksen kunnanhallitus.

 

  1. Määräaikaista tehtävästä maksettava korvaus (e/kk):
  • Ns. oto- tilanne, 150 euroa/kk

Yli kaksi (2) viikkoa kestävä oto (”oman työn ohella”) - työtilanne, jossa työntekijä tai viranhaltija hoitaa omien työtehtäviensä lisäksi toisen työntekijän tai viranhaltijan tehtäviä. Em. oto-tilanne voi tulla ajankohtaiseksi äkillisissä henkilöstömuutostilanteissa tai vuosilomien järjestelyissä (esim. virkavapaat, avoimet toimet tai virat, tilapäinen henkilöstövaje). Oto- tilanteista tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 150 euroa/kk.

Huomioitavaa, että kunnanhallituksen päätöksen 8.6.2020 § 142 mukaan, mikäli yhtäjaksoisesti vähintään kaksi (2) viikkoa vuosilomasijaisena toimiva henkilö tekee sijaisuutensa aikana kaikki sijaistettavalle henkilölle kuuluvat tehtävät, maksetaan sijaiselle sama tehtäväkohtainen palkka kuin henkilölle, jonka sijaisena hän toimii.

 

  • Selkeä lisätehtäväksi rinnastettava tilanne, 200 euroa/kk

Yli kaksi (2) viikkoa kestävä työtilanne, jossa työntekijälle tai viranhaltijalle määrätään jokin selkeä erillinen ja määräaikainen projekti tai lisätehtävä, jonka katsotaan olevan kohtuullista korvata erillisellä ratkaisulla. Em. tilanteissa tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 200 euroa/kk. Määräaikaisen lisätehtävän tai projektin tulee olla selkeästi työntekijän tai viranhaltijan pääasialliseen tehtäväkuvaan kuulumaton ns. erillinen perusteltavissa oleva kokonaisuus.

Soveltamisohje: Johonkin oman toimi- tai tehtäväalan valmisteluun osallistuminen tai em. kokonaisuuden valmistelun johtaminen tai työryhmän jäseneksi nimeäminen ei ole lisätehtävä, vaan pääsääntöiseen tehtäväkuvaan kuuluvaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy tehtäväkohtaisen palkan tarkistusperusteet ja käytännön määräaikaisissa tehtävämuutoksissa kuvauksen mukaisesti. Perusteet astuvat voimaan 1.7.2023 alkaen ja niitä noudatetaan KVTES:n, TS:n ja TTES:n sopimuksen piirissä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

palvelualueet, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, yt-toimielin, palkat