Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 LISÄPYKÄLÄ: OVTES osio B-F: Palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä (lisäpykälä)

MUODno-2023-272

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

KVTES:n sopijaosapuolet ovat sopineet, että vuoden 2023 kehittämisohjelman erä on paikallinen järjestelyerä, joka koskee kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä.

Kehittämisohjelman lähtökohtana on palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen.

Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Tarkoituksena on uudistaa palkkausjärjestelmiä siten, että työssä tarvittavan osaamisen ja vastuun sekä yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuvat nykyistä paremmin.

Kesäkuussa 2023 jaettavan kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän suuruus on 1,2 prosenttia KVTES:n palkkasummasta. Paikallista järjestelyerää voi käyttää mm. työvoiman saatavuudesta liittyviin perusteisiin. Erää voi kohdentaa tehtäväkohtaiseen palkkaan ja/tai henkilökohtaiseen lisään.

Järjestelyerän täytäntöönpanon osalta käytössä ovat samat menettelytavat kuin yleensäkin järjestelyeristä neuvoteltaessa. Kehittämisohjelman KVTES:n paikallisten järjestelyerien osalta erä neuvotellaan ao. pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä tarkemmin kehittämisohjelmassa ilmenevin kohdennuksin ja rajoituksin.

KVTES:n paikallista järjestelyerää koskevat edellä olevat neuvottelulausekkeet ovat voimassa myös neuvoteltaessa kehittämisohjelman paikallisesta järjestelyerästä.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Työnantaja ehdottaa, että 1,2 %:n kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä kohdistetaan kokonaisuudessaan henkilökohtaisiin lisiin. Jokaiselle 1.5.2023 työsuhteessa olleelle työntekijälle maksetaan 1,2 %:n suuruinen korotus toukokuun kokonaisansion palkkasummaan. Kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä maksetaan 1.6.2023 alkaen. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Tarkoituksena on uudistaa palkkausjärjestelmiä siten, että työssä tarvittavan osaamisen ja vastuun sekä yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuvat nykyistä paremmin.

Kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä 1,2 % toteutetaan 1.6.2023. Paikalliset järjestelyerät lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Erää voi kohdentaa tehtäväkohtaiseen palkkaan ja/tai henkilökohtaiseen lisään.

Järjestelyerän laskentaan liittyviä ohjeita

Kehittämisohjelman paikallisen järjestelyerän laskemiseen sovelletaan samaa tapaa, kuin paikallisen järjestelyerän laskemiseen. Korotukset tehdään yleensä joko

 1. jakamalla erä euromääräisinä (epätasaisina tai tasaisina) korotuksina
  tai
 2. yleiskorotusluonteisesti eli korottamalla kaikkien palkkoja samalla prosentilla (ei suositeltava jakotapa).

Tehtäväkohtaisiin palkkoihin tehty korotus nostaa ylituntipalkkioita ja lisätyön korvausta vuosityöaikajärjestelmässä, mutta ei korota henkilökohtaisten lisien vuosidonnaisia osia eikä muita ns. ei-automaattisia lisiä. Mikäli kokonaisansioista lasketun erän rahamäärä käytetään henkilökohtaisiin lisiin, tulee se käyttää vähentämättömänä, sillä henkilökohtaisten lisien korotukset eivät heijastu muihin palkkatekijöihin. Heijastusvaikutukset tulee ottaa huomioon kustannuslaskelmassa.

Tehtäväkohtaisten palkkojen palkkasumma 94 152,20
+ Ylituntien/ vuosityöajan lisätyön euromäärä 6 703,64
= Korottuvien palkanosien summa 100 855,84
+ henkilökohtaisten lisien vuosidonnaiset osat ym. ei-automaattiset lisät* 15 184,15
= Kokonaisansioiden palkkasumma 116 039,99
josta 1,2 % järjestelyerä 1392,48

*) rekrytointilisä (jos euromääräinen), kehitysalue- ja syrjäseutulisät, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkiot, koulukohtaiset palkkiot ja muut palkkaliitteessä määritellyt euromääräiset palkkiot

Vaihtoehdot:

a) Palkkoja korotetaan euromääräisesti

Jaettavasta euromäärästä tulee vähentää korotuksen heijastuminen ylituntipalkkioihin ja vuosityöaikajärjestelmän lisätyöhön, eli tehtäväkohtaisten palkkojen summa jaetaan korottuvien palkanosien eli tehtäväkohtaisten palkkojen, ylituntipalkkioiden ja lisätyön summalla ja kerrotaan osamäärä kokonaisansioista lasketun järjestelyerän euromäärällä.

Laskukaava:
94 152,20 / 100 855,84  x 1392,48 = 1299,93
Jos korotetaan tehtäväkohtaisia palkkoja 1 299,93 €, kokonaisansioiden palkkasumma korottuu 1 392,48 €. Jos erä kohdennetaan henkilökohtaisiin lisiin, tulee se käyttää vähentämättömänä, jolloin jaettava summa on 1 392,48 €.

b) Palkkoja korotetaan samalla prosentilla (ei suositeltava jakotapa)

Korotusprosentti saadaan jakamalla kokonaisansioista lasketun järjestelyerän euromäärä korottuvien palkanosien eli tehtäväkohtaisten palkkojen, ylituntipalkkioiden ja lisätyön summalla eli

1 392,48 / 100 855,84 x 100 = 1,38 %
eli kun tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1,38 % kokonaiskustannukseksi tulee 1,2 %.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Työnantaja ehdottaa, että 1,2 % kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä kohdistetaan kokonaisuudessaan kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio B – F piiriin kuuluvien henkilöiden tehtäväkohtaisiin lisiin. OVTES ei suosittele prosentuaalista jakotapaa ja koska opettajahenkilöstön kanssa ei ole käyty henkilökohtaista työsuorituksen arviointia, ei ole perusteita, joilla euromääräisiä korotuksia lähdettäisiin jakamaan henkilökohtaisiin lisiin.

Verrokkikuukautena pidetään toukokuun 2023 palkkaa, jonka mukaan alla oleva laskentakaava on tehty:

Tehtäväkohtaisten palkkojen summa jaetaan korottuvien palkanosien summalla ja osamäärä kerrotaan kokonaisansioista lasketun järjestelyerän euromäärällä.

​​​​​Laskukaava: 
94 152,20 / 100 855,84  x 1392,48 = 1299,93
Laskun loppusummaksi saatu 1299,93 € tullaan jakamaan tasamääräisesti niiden OVTES osio B – F piiriin kuuluvien työntekijöiden kesken, jotka ovat olleet virka- tai työsuhteessa 1.6.2023 (n. 45 henkilöä).

Jatkossa kehittämisohjelmaerien jakamisessa otetaan huomioon henkilökohtaisen työn suorituksen arviointi ja järjestelyeriä kohdennetaan arvioinnin mukaan henkilöstölle joko tehtäväkohtaisiin tai henkilökohtaisiin lisiin. Seuraava kehittämisohjelmaerä maksetaan 1.6.2024 lukien ja sen suuruus on 0,60 %.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhteistoimintaelin esittää päätösehdotuksen kunnanhallitukselle.

Käytiin keskustelua järjestelyerien kohdentamisesta jatkossa. Todettiin, että järjestelyeriä tulisi käyttää palkkausjärjestelmien kehittämiseen sekä palkkauksiin liittyvien epäkohtien korjaamiseen. Seuraavien järjestelyerien kohdentamisen perusteita tulee arvioida jatkossa tarkemmin henkilökohtaisen työn suorituksen arvioinnin lisäksi mm. rekrytointien vahvistamiseksi sekä sellaisten työtehtävien osalta, jotka vaativat palkkarakenteen osalta uudelleen tarkastelua.

Valmistelija

 • Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 22.5.2023 § 163 palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman paikallisesta järjestelyerästä vuonna 2023. Päätöksessä ei eritelty työehtosopimuksia ja sitä tulee tarkentaa.

Yhteistoimintaelin esittää 13.6.2023 § 44 kunnanhallitukselle OVTES:n osoiden B-F piirissä olevan henkilöstön vuoden 2023 kehittämisohjelman paikallisen järjestelyerän jakamisen perusteita.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus tarkentaa 22.5.2023 § 163 päätöstään ja hyväksyy yhteistoimintaelimen 13.6.2023 § 44 esityksen:

Kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä 1,2 % kohdistetaan kokonaisuudessaan OVTES osio B – F piiriin kuuluvien henkilöiden tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

OVTES ei suosittele prosentuaalista jakotapaa ja koska opettajahenkilöstön kanssa ei ole käyty henkilökohtaista työsuorituksen arviointia, ei ole perusteita, joilla euromääräisiä korotuksia lähdettäisiin jakamaan henkilökohtaisiin lisiin.

Verrokkikuukautena pidetään toukokuun 2023 palkkaa, jonka mukaan alla oleva laskentakaava on tehty:

Tehtäväkohtaisten palkkojen summa jaetaan korottuvien palkanosien summalla ja osamäärä kerrotaan kokonaisansioista lasketun järjestelyerän euromäärällä.

Laskukaava:  94 152,20 / 100 855,84  x 1 392,48 = 1 299,93 euroa.

Laskelman loppusumma 1 299,93 euroa jaetaan tasamääräisesti niiden OVTES osio B – F piiriin kuuluvien työntekijöiden kesken, jotka ovat olleet virka- tai työsuhteessa 1.6.2023 (n. 45 henkilöä).

Jatkossa kehittämisohjelmaerien jakamisessa otetaan huomioon henkilökohtaisen työn suorituksen arviointi ja järjestelyeriä kohdennetaan arvioinnin mukaan henkilöstölle joko tehtäväkohtaisiin tai henkilökohtaisiin lisiin. Seuraava kehittämisohjelmaerä maksetaan 1.6.2024 lukien ja sen suuruus on 0,60 %.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

yt-toimelin, sivistyspalvelut, palkat

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.