Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Lausunto vuoden 2022 arviointikertomukseen

MUODno-2023-113

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsitteli asiaa 6.6.2023 § 22.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että

 • valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,
 • valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten,
 • valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimepiteistä.

Päätös

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli arviointikertomuksen, jossa nostettiin esille mm.

 • luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitun toimittaminen
 • talousarviotavoitteiden mitattavuuteen tulee edelleen kiinnittää huomiota
 • henkilöstön työhyvinvoinnin seurannan tulisi olla säännöllistä, keinoina esim. kyselyt ja kehityskeskustelut useammin kuin kerran vuodessa
 • konsernissa tulisi kiinnittää huomiota kiinteistöjen kuntoon.

Valmistelija

 • Maria Pietikäinen, maria.pietikainen@muonio.fi

Perustelut

Valtuusto merkitsi 19.6.2023 § 35 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi ja päätti saattaa sen kunnanhallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten. Lisäksi valtuusto velvoitti hallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

Tarkastuslautakunta toteaa kunnan ja kuntakonsernin talouden kehityksestä, että poikkeukselliset kaksi edellistä vuotta näkyvät kunnan taloudessa positiivisesti, verotulojen ja erityisesti valtionosuuksien kasvu on vahvistanut taseen ylijäämiä. Lautakunta haluaa kiinnittää kuitenkin huomion siihen, että kunnan tehtävissä ja rahoituksessa tapahtuvat muutokset sekä tiedossa olevat investointitarpeet edellyttävät huolellista taloudenhoitoa ja suunnitelmallisuutta. Erityisesti valtionosuusrahoituksessa tapahtuvat muutokset vaativat myös luottamushenkilöiltä päätöksenteossa kuntakokonaisuuden uudelleen hahmottamista.

Talouteen ja toimintaan liittyviä epävarmuustekijöitä ovat mm. TE24 uudistus ja pienen organisaation henkilöriskit.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiotaan mm. seuraavasti toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen

  hallitus elinvoima hyvinvointi maaseutu sivistys yhteensä
toteutui 2 3 5 1 7 18
toteutui osittain 1 9 2 - 4 16
ei toteutunut 4 8 2 - 2 16
ei voitu arvioida - 4 4 4 10 22
yhteensä 7 24 13 5 23 72

 

Tarkastuslautakunta toteaa, että arviointia vaikeuttaa edelleen, että toimialat eivät raportoinnissaan pääsääntöisesti ota itse kantaa siihen, toteutuiko yksittäinen tavoite vai ei ja tilinpäätösraportointi sisältää tavoitteiden toteumien osalta paikoin epäselvyyksiä, joiden vuoksi toteutumista ei ole pystytty arvioimaan. Lautakunta kehottaa palvelualueita kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että tavoitteiden toteumat raportoitaisiin selkeästi talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että päätöksenteko tehdään hallintosäännön mukaisia toimivaltasäännöksiä noudattaen.

Tarkastuslautakunta suosittaa, että

 • hallintosääntöuudistuksesta järjestetään riittävästi koulutusta eri toimielimille ja viranhaltijoille
 • työhyvinvointikyselyn toteuttamista kerran vuodessa
 • kehityskeskustelujen ja jatkuvan keskustelun käytäntöä
 • varhaisen tuen toimintamallin kehittämistä ja käyttöönottoa.

Konsernin osalta tarkastuslautakunta toteaa, että kiinteistöjen kunnossapitoon tulee kiinnittää huomiota toimitilaohjelman mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus pyytää lautakunnilta vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 13.10.2023 mennessä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

palvelualueet, Tunturi-Lapin maaseutulautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)