Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Kannanotto Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) organisoitumisesta 2023-2024

MUODno-2022-541

Valmistelija

  • Annika Muotka, työllisyysvastaava, annika.muotka@muonio.fi

Perustelut

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on lakisääteinen palvelu. TYP-palvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukaisesti. Vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä TYP-lakiin tehdään tekninen muutos, jossa kunnan tilalle kirjataan hyvinvointialue.

Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, hyvinvointialue ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeen, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien kanssa työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat kunnat vastaavat TE-palveluiden järjestämisestä TYP asiakkaille. Asiakkaat saavat tarvitsemansa TE-palvelujen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Kelan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun joko yhteisistä toimipisteistä tai muulla, asiakkaan palvelujen yhteensovittamisen tarve huomioivalla tavalla.

Monialaista yhteispalvelua varten TE-toimisto nimeää johtoryhmän, johon kuuluvat alueen kunnat, Lapin TE-toimisto ja Kela ao. lain mukaan. Lapin TYP johtoryhmä on nimetty ajalle 2022–2024. Johtoryhmä tulee päivittää siten, että hyvinvointialue nimeää jäsenet johtoryhmään ja kunnat, Kela ja TE-toimisto päivittävät jäsenensä. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä johtoryhmän toimialueella sekä nimeää ao. palveluja järjestävän vastaavan asiantuntijan (TYP-johtaja).

Lapin kunnissa on voimassa yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) 31.12.2024 saakka. Yhteistyösopimus päivitetään hyvinvointialueen käynnistymisen muutosten mukaisesti. Kunnat säilyvät edelleen yhteistyösopimuksen sopijaosapuolina.

Lapin työllistymistä edistävästä monialaisen yhteispalvelun (Lapin TYP) toiminnan organisointia esitetään jatkettavaksi nykyisellä mallilla ajalle 2023–2024 Lapin TYP johtoryhmän päätöksen 17.8.2022 mukaisesti. Lapissa on yksi TYP-johtoryhmä ja yksi verkosto, johon kuuluvat kaikki alueen kunnat, Lapin hyvinvointialue, Lapin TE-toimisto ja Kela. Järjestämisestä vastaava henkilö (johtava työllisyysasiantuntija) toimii hallinnollisesti Lapin liitossa. TYP-toiminnan kustannuksista vastaa jokainen toimija omalta osaltaan. Johtavan työllisyysasiantuntijan kustannuksista vastaa Lapin liitto, joka laskuttaa ao. kustannukset kunnilta olemassa olevan Lapin liiton perussopimuksen mukaisina kuntien maksuosuuksina. Lapin TYP-toiminnan organisoinnin jatkamisesta ajalle 2023–2024 nykyisellä mallilla on päätetty Lapin TE-toimiston koollekutsumassa kokouksessa 27.9.2022. Yhteistyösopimus Lapin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) Lapin kuntien alueella päivitetään ajalle 2023–2024 ja se tulee allekirjoittaa 31.1.2022 mennessä.

Vuoden 2022–2024 TYP- johtoryhmän jäseniksi on kunnanhallituksen päätöksellä 27.9.20.21 § 274 nimetty kehittämispäällikkö ja varajäseneksi työllisyysvastaava.

Vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä TYP-lakiin tehdään tekninen muutos, jossa kunnan tilalle kirjataan hyvinvointialue ja kunta ei siis ole TYP- lain mukainen toimija sote-palvelujen järjestäjänä.

Sote järjestämisvastuun siirtyminen ja siten kuntien roolin poistuminen yhteispalvelusta sote-palvelujen järjestäjänä ei vaikuta kuntien muiden työllistymistä tukevien palvelujen järjestämiseen kuten lakisääteinen velvoitetyöllistäminen ja vapaaehtoisesti määrärahaan sidotut työllisyyden edistämisen harkinnanvaraiset palvelut, ohjaus ja neuvonta sekä tuettu työllistäminen.

Lapin liitto pyytää kuntia 22.12.2022 mennessä esittämään kantansa Lapin TYP-toiminnan organisoinnin jatkamisesta nykyisellä mallillaan eli Lapin liiton johdolla ja yhdellä TYP-johtoryhmällä ja päivittämään tarvittaessa Lapin TYP-johtoryhmän kunnan edustajan ja varajäsenen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus ilmoittaa kannanottonaan, että Muonion kunta kannattaa Lapin TYP-toiminnan organisoinnin jatkamisesta nykyisellä mallilla eli Lapin liiton johdolla ja yhdellä TYP-johtoryhmällä. Kunnan edustajia ei ole tarvetta päivittää, vaan johtoryhmän jäsenenä jatkaa kehittämispäällikkö ja varalla työllisyysvastaava.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin liitto, elinvoimapalvelut, työllisyyspalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)