Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 292 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokous pidettiin 31.10.2022. Valtuuston päätökset:

§ 41 Vaalikelpoisuuden menettäminen
§ 42 Varajäsenen valitseminen kunnanhallitukseen
§ 43 Jäsenen valitseminen elinvoimalautakuntaan
§ 44 Varajäsenen valitseminen hyvinvointilautakuntaan
§ 45 Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokouksen varaedustajan valitseminen
§ 46 Vaalikelpoisuuden menettäminen ja Lapin poliisiasian neuvottelukunnan jäsenen valitseminen
§ 47 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2021-2025
§ 48 Kaavoituskatsauksen 2022 hyväksyminen
§ 49 Äkäskeron ranta-asemakaavan muutos, hyväksyminen
§ 50 Lausunto vuoden 2021 arviointikertomukseen
§ 51 Vuoden 2023 tuloveroprosentti
§ 52 Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenteista päättäminen
§ 53 Vesiosuuskunta Aarian lainatakauksen realisoituminen
§ 54 Lisämäärärahan myöntäminen lainatakauksen kattamiseen
§ 55 Määrärahan siirtäminen: Freeride Academy -toiminnan jatko lukiossa
§ 56 Antolainen myöntäminen Hööli ry:lle

Kokouksesta laadittu pöytäkirja lisättiin kunnan verkkosivuille nähtäväksi 8.11.2022.

Lainsäädäntö

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen käsiteltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta päätöstä täytäntöön sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen.

Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuutta, mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten, että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei valituksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.

Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytäntöönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa valituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko päätös täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston kokouksen 31.10.2022 päätökset ovat lainmukaisia ja päättää panna ne täytäntöön, kun ne ovat lainvoimaisia.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)