Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 298 LISÄPYKÄLÄ: House of Laplandin palvelusopimus (lisäpykälä)

MUODno-2022-581

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalon, House of Laplandin (HOL), toimintamallia ollaan uudistamassa. Lapin liiton järjestämässä brändityöpajassa kesäkuussa 2022 Lapin kunnat ja muut sidosryhmät antoivat laajan kannatuksen brändimarkkinoinnin muutokselle.

Markkinoinnin ja viestinnän vaikuttavuuden lisäämiseksi rakennetaan uudenlaista yhteistyötä ja synergiaa kuntien, omistajatahojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Muutos toteutuu kahdessa vaiheessa, jotka ovat

  1. Palvelusopimusten tekeminen Lapin kuntien kanssa House of Laplandin perusrahoituksesta vuodelle 2023 (lokakuu 2022)
  2. Uuden toimintamallin rakentaminen brändipöydän kokoontumisten kautta (alkaen 8.11.2022).

Brändipöydässä sovitaan Lapin yhteismarkkinoinnin painopisteistä, toimenpiteistä, yhteistyöstä, rooleista sekä toimenpiteiden resursseista ja rahoituksesta. Brändimarkkinoinnin uudistamista ja House of Laplandin uutta toimintamallia on esitelty Lapin kunta- ja aluekehityspäivillä syyskuussa.

House of Lapland esittää, että kunnat sitoutuisivat edelleen HOL:n toimintaan ja perusrahoitukseen vuonna 2023.  Uuden palvelusopimuksen ydin on uuden toimintamallin rakentamisessa, sekä riittävien resurssien ja rakenteen turvaamisessa. Toiminta skaalautuu sen mukaan, mitä toimenpiteitä varsinaiseen markkinoinnin toteutukseen suunnitellaan brändipöytätyöskentelyn kautta. Perusrahoitusosuudet jakaantuvat kuntakohtaisesti asukasluvun perusteella. Palvelusopimuspohja on sama kaikille kunnille ja mikäli se hyväksytään, sopimus täydennetään kyseisen kunnan tiedoilla ja maksuosuudella. 

HOL:sta saadun tiedon mukaan kaikki Lapin kunnat olisivat sitoutumassa uudistuneeseen toimintamalliin. Esityslistan oheismateriaalina ovat palvelusopimus HOL:n perusrahoituksesta ja taulukko kuntien perusrahoitusosuuksista. Kunnan rahoitusosuuteen on varauduttu talousarviossa 2023.

Ehdotus

Puheenjohtajan selostuksesta.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä House of Laplandin palvelusopimuksen ja kunnan osuuden perusrahoituksesta oheismateriaalin mukaisena.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Laura Enbuska-Mäki

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 §).

Tiedoksi

House of Lapland

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)