Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 299 LISÄPYKÄLÄ: Palvelusopimus Lapin hyvinvointialueelle tuotettavista ateriapalveluista v. 2023 (lisäpykälä)

MUODno-2022-584

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
  • Kaisa Muotka, ravitsemis- ja siisteyspäällikkö, anna-kaisa.muotka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 24.10.2022 § 238, että kunta ei liity Lapin Ateriapalvelut Oy:hyn ja ryhtyy selvittämään ja valmistelemaan ateriapalvelujen osalta muita vaihtoehtoja. Valmistelu omasta yhtiöittämisestä ja neuvottelut muiden kuntien kanssa ovat käynnissä.

Lapin hyvinvointialueen hallintojohtajalta on 30.11.2022 tullut esitys, jonka mukaan hyvinvointialueen ja Enontekiön, Inarin, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Savukosken, Sodankylän, Tervolan ja Ylitornion kuntien välillä sovitaan kuntakohtaiset tilapäiset palvelusopimukset, joilla varmistetaan ruokahuollon turvallinen siirtymä. Palvelusopimuksella määritellään mm. kunnan toimipisteet, palvelukuvaus, vastuunjakotaulukko ja palvelujen hinnat.

Lapin hyvinvointialue järjestää ateriapalvelut Rovaniemen, Kittilän, Kemijärven ja Tornion sote-asiakkaille. Em. kuntien keittiötoiminta siirtyy Lapin hyvinvointialueelle.

Toiminnan lopullisen järjestäytymisen osalta on todennäköistä, että tulevan ratkaisun (yhtiöittäminen) käynnistyminen kestää muutaman kuukauden ja Lapin hyvinvointialue on liittymässä perustettavien yhtiöiden osakkaaksi. Hyvinvointialueen hallintojohtaja toteaa esityksessään, että koska siirtymäaika jäänee lyhyeksi, hyvinvointialueen ateriapalveluiden kilpailutusta ei nähdä tarkoituksenmukaisena.

Elinvoimajohtaja ja ravitsemis- ja siisteyspäällikkö ovat perehtyneet sopimuksiin ja tehneet tarvittavat muutokset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen ateriapalveluja koskevan palvelusopimuksen liitteineen Muonion kunnan ja Lapin hyvinvointialueen välillä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Tiedoksi

Lapin hyvinvointialue, elinvoimapalvelut, kirjanpito

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.