Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Määrärahan siirto kaavoituksesta investointihankkeelle

MUODno-2022-574

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa vuodelle 2022 on määritelty investointiosan sitovuus hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. 

Investointien toteutumaennusteen mukaan osatehtävä 851, Muu talonrakennus tulee ylittymään noin 80 000 eur.  Ala-asteen sisäovien uusiminen on valmistunut ja toteutettu määrärahojen puitteissa. Päiväkoti Mustikan ilmanvaihdon tehostamisen kustannukset ylittyivät 26.138 eur. Kustannusten ylitys johtuu osaltaan liian pienestä määrärahavarauksesta sekä yleisestä kustannustason noususta.  Vuodelle 2022 on toteutunut 9400 eur palveluasumisyksikön rakennuttamiskustannuksia, mille ei ole varattu lainkaan määrärahaa. Marjapaikan kunnostaminen on vielä kesken, mutta hanke tulee ylittymään arviolta noin 44.500 eur. Kustannusten ylitys johtuu osaltaan yleisestä kustannustason noususta sekä Marjapaikan peruskorjauksen suunnittelusta ja varavoiman rakentamisesta, joita ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa.

Osatehtävä 863, Yleiset alueet toteutuma näyttää tällä hetkellä ylitystä 16.331 eur. Osatehtävän netto kuitenkin korjaantuu tilinpäätöksen yhteydessä, kun Onnellisia Luonnossa- hankkeen EU-tuki saadaan kirjattua hankkeelle tuloksi kustannustoteutuman selvittyä.

Kaavoituksen osatehtävätasolle on varattu 105.000 eur keskustan asemakaavaa ja Ylläksen osayleiskaavaa varten. Kustannuksista on toteutunut tähän mennessä 12.500 euroa.

Investointien talousarviovertailu osatehtävätasolla hankkeittain kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää 80.000 euron määrärahan siirron kaavoituksesta talonrakennukseen

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Minna Back saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Laura Enbuska-Mäki saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Perustelut

Elinvoimalautakunta esittää 29.11.2022 § 115 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 80 000 euron määrärahan siirtämistä osatehtävältä kaavoitus osatehtävälle muu talonrakennus. Määrärahan ylitys johtuu yleisestä kustannustason noususta ja liian pienestä määrärahavarauksesta. Kaavoituksen osalta kustannukset eivät ole toteutuneet suunnitellusti ja se johtuu mm. kaavanlaatijan henkilöstövaihdoksista ja siten syntyneistä viivästyksistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää investointien kaavoituksen osatehtävä tasolta 80 000 euroa muu talonrakennus osatehtävätasolle.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)