Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 288 Perhepäivähoidon kustannuskorvauksen tarkistaminen ajalle 1.7-31.12.2022

MUODno-2022-500

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Kurki, varhaiskasvatusjohtaja, leena.kurki@muonio.fi

Perustelut

Johtuen tänä vuonna tapahtuneesta perhepäivähoidon kustannuksiin vaikuttaneista hintojen korotuksista Suomen Kuntaliitto on päättänyt tarkistaa aiemmin antamaansa perhepäivähoidon kustannuskorvaussuositusta.

Suomen Kuntaliitto lähettää oheisena puolivuotisindeksillä korjatun suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista alkaen 1.7.2022. Muilta osin suositusta ei ole muutettu.

Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat.

Aiemmin annetun suosituksen korvaushinnat korotetaan tammi- kesäkuun 2022 hinnoista toteutuneen kuluttajahintaindeksin perusteella. Kuluttajahintaindeksit ovat Tilastokeskuksen julkaisemat

Suomen Kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.7.–31.12.2022 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Työnantaja voi halutessaan korottaa suosituksen mukaisia tasoja, mikäli se katsoo kustannuskorvauksen tason olevan riittämätön. Suluissa mainittu aiemmin annettu suositus.

 

 alle kouluikäinen/ koululainen

 aamiainen tai välipala tai iltapala, € 

 0,83 (0,76) / 1,08 (0,99)

 lounas tai päivällinen, €

 1,97 (1,80) / 2,56 (2,33)

 muu kustannus, €/päivä

 1.97 (1,88) / 1,97 (1,88)

 

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

Muilta osin aiemmin annettua suositusta ei ole muutettu.

Kuntaliiton suositusten mukaiset korvaukset ovat oheismateriaalina. Varhaiskasvatusjohtaja esittää korvausten hyväksymistä suosituksen mukaisesti ajalle 1.7.-31.12.2022.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle perhepäivähoidon kustannuskorvausten määrittämistä ajalle 1.7.-31.12.2022 oheismateriaalin mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Leena Kurki, varhaiskasvatusjohtaja, leena.kurki@muonio.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta esittää 9.11.2022 § 102 kunnanhallitukselle, että perhepäivähoitajien kustannuskorvaus tarkistetaan kohonneiden kustannusten vuoksi Kuntaliiton suosituksen mukaisesti ajalle 1.7.2022-31.12.2022. Kustannuskorvaussuositukseen on tehty indeksikorotus. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että perhepäivähoidon kustannuskorvaus maksetaan Kuntaliiton suosituksen ja sivistyslautakunnan esityksen mukaan ajalla 1.7.2022-31.12.2022 oheismateriaalin mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

sivistyspalvelut, palkat

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.