Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 290 Reittivastaavan palkan määrittäminen

MUODno-2022-558

Valmistelija

  • Larissa Rimpiläinen, larissa.rimpilainen@muonio.fi
  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Vesihuoltolaitoksen päällikkö ja reittivastaava jää lakisääteiselle vapaalle 20.2.2022-31.12.2023 väliseksi ajaksi.

Tehtävän hoitamiseksi elinvoimalautakuntaan esitetään, että palkataan erikseen sijainen vesihuoltolaitoksen päälliköksi (60 % työajasta) sekä reittivastaavaksi (40 % työajasta).

Vesihuoltolaitoksen päällikön tehtävien lisäksi vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelma -hankkeen hallinnointiin ja selvitysten laatimiseen on varattu 20 % työajasta ja toiset 20 % vesihuollon investointien suunnitteluun ja toteutukseen, erityisesti Muonion ja Oloksen vesihuoltolaitosten perusparannus -investointeihin. Näin vesihuoltolaitoksen päällikön kokonaistyöaika on 100 %.

Elinvoimapalvelut on hakenut hankerahoitusta reittiohjelman laatimiseksi ja hankkeeseen on budjetoitu hanketyöntekijä 50 % työajalla vuodeksi 2023. Lisäksi reittivastaava tekee 10 % työajasta ulkoilureittien parantamiseen liittyviä investointeja. Näin reittivastaavan kokonaistyöaika on 100 %.

Vesihuoltolaitoksen päällikön ja reittivastaavan nykyinen palkka määräytyy vesihuoltolaitoksen päällikön tehtävän vaativuuden mukaan, joten reittivastaavalle tulee määrittää tehtäväkohtainen palkka.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että kokoaikaisen reittivastaavan tehtäväkohtainen palkka on 2 800 euroa/kk (palkkahinnoittelutunnus TS 50102014  + TVA). Tehtävän palkkaus tarkistetaan käynnissä olevassa TVA-prosessissa. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

vesihuoltolaitoksen päällikkö ja reittivastaava, elinvoimajohtaja, elinvoimalautakunta, palkat

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.