Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 281 Ruokapalvelun ateria- ja tuotehintojen tarkistaminen

MUODno-2022-562

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Keskuskeittiön ravitsemispäällikkö Kaisa Muotka on tuonut esille keskuskeittiön ateria- ja tuotehintojen tarkistamisen tarpeellisuuden.

Kunnanhallitus on edellisen kerran tarkastanut keskuskeittiön ruokapalvelumaksut kokouksessaan 23.11.2020 § 246.  Yleisen kustannustaron nousun vuoksi ravitsemuspäällikkö on tehnyt laskelman korotetuiksi hinnoiksi. Hinnastoesitys kokouksen oheismateriaalina.

Hallintosäännön  68 § mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.  Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ruokapalvelutaksan hintojen tarkistamista ravitsemispäällikön esityksen mukaisesti. 

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Perustelut

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle 29.11.2022 § 115 ateria- ja tuotehintojen tarkistamista mm. yleisen kustannustason nousun vuoksi.

Hinnastoesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy ateria- ja tuotehintojen tarkistamisen 1.1.2023 alkaen oheismateriaalin ja elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

elinvoimapalvelut, kirjanpito, palvelualueet, ravitsemispäällikkö

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.