Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 273 Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 valmistelu

MUODno-2022-364

Valmistelija

  • Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli 7.11.2022 § 254 vuoden 2023 talousarviota ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaa käyttötalouden osalta. Kunnanhallitus ei esittänyt muutoksia määrärahoihin, vain muutaman tarkennuksen toiminnallisiin tavoitteisiin. Kunnanhallituksen 7.11. kokouksen jälkeen talousarvioesityksessä on täydennetty tuloslaskelmaosaa, lisätty investointi- ja rahoitusosa, muun taseyksikön (vesilaitos) talousarvio sekä suunnitelma sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Henkilöstösuunnitelma

Vuonna 2023 henkilöstömäärä on 124,96. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 ja hyvinvointilautakunnan henkilöstö sekä yli 50 %:n työajastaan sosiaali- ja terveyspalveluja tekevät työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen. Kunnan henkilöstöstä siirtyy 55 vakituista työntekijää hyvinvointialueelle. Työllisyyspalveluiden henkilöstö siirtyy Hyvinvointilautakunnasta Elinvoimalautakuntaan Kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut tehtäväalueelle. Vuonna 2023 hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstömäärä on 6,5, maaseutulautakunnan 2, sivistystoimen 80,71 ja elinvoimalautakunnan 35,75 henkilöä. Suunnitelmavuosina henkilöstön määrän ennakoidaan pysyvän samalla tasolla.

Investoinnit

Investointeja ei käsitelty hallituksen kokouksessa 7.11.2022. Kunnanjohtajan esitys vuoden 2023 investoinneiksi (brutto) on 1 200 200 euroa, 2024 suunnitelmavuoden 3 110 500 euroa ja 2025 suunnitelmavuoden 3 392 000 euroa. Vuoden 2024 investointibudjetti painottuu vesi- ja viemärilaitoksen sekä yleisten alueiden hankkeisiin. Suunnitelmavuosien suurin hanke-esitys on talonrakennuksessa monitoimitalon rakentaminen sekä liikunta-alueissa yläkoulun urheilukentän peruskorjaus.

Rahoitus

Talousarvio ei sisällä pitkäaikaista lainanottoa vuodelle 2023. Suunnitelmavuosien investointien rahoitus vaatii ulkopuolista rahoitusta. Vuoden 2024 lopussa kunnan lainakannaksi arvioidaan noin 4,7 milj. euroa, noin 2 000 e/asukas sekä lainojen ja vuokravastuiden noin 9,4 milj.euroa, noin 4 000 e/asukas. Suunnitelmavuosien investointibudjetteihin perustuen lainat ja vuokravastuut ovat noin 4 300 e/asukas v.2024 ja noin 4 800 e/asukas v.2025.

 

Yhteenveto

Toimitetussa talousarvioehdotuksessa bruttomenot ovat 14 354 276 euroa, joka jakautuu seuraavasti:

-       käyttötalous 87 %

-       investoinnit 8 %

-       rahoitus 5 % ja

-       tuloslaskelma 43 000 euroa (alle yhden prosentin).

Käyttötalouden menoista palvelujen osuus on 27,7 ja henkilöstömenojen 51,6 prosenttia.

Toimintakate on 8 301 477 euroa (- 57,7 %) ja jakautuu hallintokunnittain seuraavasti:

-        sivistyslautakunta 66 %

-        elinvoimalautakunta 23 %

-        kunnanhallitus 11 %

Maaseutulautakunta, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta jäävät alle prosentin.

Käyttötalouden tulot ovat 4 113 099 (-9,8 %) euroa. Verotuloiksi on arvioitu 6,3 milj. euroa (-37,9 %) ja valtionosuuksiksi 3,7 milj. (-63,5 %). Kokonaistuloista verojen osuus on 43,3 ja valtionosuuksien 25,7 prosenttia. Liittymismaksutuloiksi on arvioitu 50 000 euroa.

Pitkäaikaisten lainojen korkomenoihin on varattu 30 000 ja suunnitelman mukaisiin poistoihin 850 000 euroa. Talousarvioesityksen mukaan vuosikate on 1 724 225 (+125,4 %) ja tilikauden tulos ennen varauksia 874 225 euroa.

Valtuuston vuosina 2019-2020 käsittelemän ja vahvistaman toimitilaohjelman mukaisesti kunnan ydintehtäviä ja palvelutuotantoa palvelevien toimitilojen peruskorjaustarve on lähes 2 milj.euroa. Tilikauden tulos mahdollistaa vapaaehtoisen varauksen tekemisen vastaista hankintamenoa varten. Vuodelle 2023 tehdään 500 000 euron vapaaehtoinen investointivaraus mahdollistamaan toimitilaohjelman ja taloussuunnitteluvuosien investointisuunnitelman mukaisia investointeja.

Talousarviovuoden ylijäämäksi jää investointivarauksen jälkeen 403 775 euroa. Suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 ylijäämäksi arvioidaan yhteensä noin 1,5 milj. euroa.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman valmistelun mukaisena.

Kunnanhallitus valtuuttaa hallinto- ja talouspalvelut tekemään mahdollisesti tarvittavia teknisiä korjauksia talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja esittää valtuustolle varattavaksi lisäksi 30.000 euron määräraha kirjasto ja kulttuuri -tehtäväalueelle 1.1.2023 perustettavan suunnittelijan tehtävään. 

Kokouskäsittely

Talouspäällikkö selosti talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 ja poistui käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)