Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Talousarvion toteutuma 1.1.2022-30.9.2022

MUODno-2022-65

Valmistelija

  • Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Käyttötalouden toimintakate on toteutunut syyskuun loppuun mennessä 70,9 %, eli alle talousarvion (tasaisen toteutuman mukainen prosentti 30.9. olisi 75 %). Toimintakate on 2 % (noin 290 000 euroa) parempi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Laskelmissa on tarkasteltu käyttötalouden, tuloslaskelman, investointien ja rahoituslaskelman toteutumista sitovilla tasoilla.

Käyttötalous

Käyttötalouden toimintatuotot (sis.sisäiset erät) ovat toteutuneet 74,4 %, kasvua edelliseen vuoteen 12 %. Erityisesti maksutuotot ovat kasvaneet palveluasumisyksikkö Metsäniityn valmistumisen johdosta. Käyttötalouden toimintakulut (sis.sisäiset erät) ovat toteutuneet 71,4 %, noin 835 000 euroa alle tasaisen talousarviototeuman. Toimintakulut yhteensä ovat lähes edellisen vuoden tasolla. Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarviota pienempänä noin 250 000 euroa, mikä johtuu pääosin vielä käyttämättä olevasta takautuvien vuosien henkilökohtaisen erän varauksesta. Palveluiden ostot ovat toteutuneet noin 525 000 euroa talousarviota pienempänä. Ikäihmisten palveluissa asiakaspalveluiden ostot toteutuvat osin vasta loppuvuoden aikana jälkikäteislaskutuksena, myös matkustuspalveluissa koulukuljetukset ovat toteutuneet vasta 65 %. Terveyspalvelut ovat toteutuneet 78,2 %, noin 200 000 euroa yli talousarvion. Ensihoidon palautus vuoden lopussa tasaa kuitenkin toteutumaa. Tarvikeostot, avustukset ja muut toimintakulut ovat myös toteutuneet hieman talousarviota pienempänä.

Valtuusto ei ole myöntänyt lisämäärärahoja käyttötalouteen 30.9.2022 mennessä. Käyttötalouden sitovan tehtävä tason ylityksiä (yli 75 %) on seuraavissa kohdissa:

-       terveyspalvelut 78,2 %, ensihoidon laskutuksen tasauksen arvioitu palautus vuoden lopussa on noin 200 000 euroa

-       elinvoiman hallinto- ja tukipalvelut 87,7 %, ylitys johtuu virheellisistä toisille tehtäväalueille kuuluvista palkkakirjauksista

-       ruokapalvelut -319,4 %, tulojen toteuma 61,8 %, menojen 66,2 %, tulot toteutuvat viiveellä

Investoinnit

Talousarvion investoinnin nettobudjetti on 1,1 milj.euroa. Valtuusto on myöntänyt 7 500 euron lisämäärärahan yleisiin alueisiin vesistöjen kunnostushankkeelle. 30.9.2022 investointien nettototeuma on 0,6 milj.euroa (57 %). Vedenottamon rakentaminen on suurin yksittäinen hanke ja se toteutuu talousarviovuoden aikana. Sitovan osatehtävä tason ylityksiä ei ole.

Tuloslaskelma

Verotulot ovat toteutuneet 83,2 % eli noin 830 000 euroa tasaisen talousarvio toteuman arviota paremmin ja noin 550 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kasvusta kunnallisveron osuus on 265 000, kiinteistöveron 85 000 ja yhteisöveron 200 000 euroa. Verotulokertymät ovat valtakunnalliset toteutuneet ennakko arvioita parempana.                       

Valtionosuudet ovat toteutuneet 74,6 %. OKM:n lopullinen valtionosuus jää noin 90 000 euroa pienemmäksi kuin ennuste oli.

Vuosikate on syyskuun lopussa 2 188 862 euroa ja on noin 1 188 600 euroa parempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Poistojen jälkeen tilikauden tulos on 1 555 534 euroa kun se edellisenä vuonna oli 424 770 euroa.

Rahoituslaskelma                                        

 Talousarviossa ei ole budjetoitu pitkäaikaisen lainan nostoa. Maksuvalmiutta on hoidettu Kuntarahoituksen kuntatodistuksella. Syyskuun lopussa lyhytaikaista Kuntatodistusta on 2,5 milj.euroa, tilinpäätöksessä sitä oli 3,7 milj.euroa. Kuntatodistusta on siten lyhennetty 1,2 milj.euroa. Vanhoja pitkäaikaisia talousarviolainoja on lyhennetty lyhennyssuunnitelman mukaisesti 657 500 euroa.

Yhteenveto

 Yhdeksän kuukauden jälkeen käyttötalouden toimintakate (käyttötalouden menot vähennettynä käyttötalouden tuloilla) on talousarvio varausta parempi. Kunnan tulorahoitus on myös toteutunut ennakoitua paremmin, minkä johdosta tilikauden tulos ennuste on huomattavasti parempi kuin mitä talousarviota tehdessä ennakoitiin. Loppuvuoden aikana valtuusto joutuu myöntämään kunnan myöntämän Aarian lainatakauksen realisoitumisen vuoksi 350 000 euron lisämäärärahan. Lainatakaus on käyttötalousmenoa ja tulee pienentämään tilikauden tulosta. Viimeisen kvartaalin aikana menot ovat yleisesti muita kvartaaleja suuremmat. Lopulliseksi tilikauden tulokseksi muodostunee hieman vajaa miljoonan euron ylijäämä.

Syyskuun lopussa kunnalla oli pitkäaikaista lainaa 2,307 milj.euroa ja lyhytaikaista kuntatodistusta 2,5 milj.euroa, kokonaislainakanta oli    4,8 milj.euroa. Vuoden loppuun mennessä arvioitu lainamäärä on noin 4,6 milj.euroa. Velat ja leasingvastuut tulevat olemaan vuoden lopussa noin 9,3 milj.euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen 1.1.2022-30.9.2022.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Talouspäällikkö selosti talousarvion toteutuman 1.1. - 30.9.2022 ja poistui päätöksenteon ajaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)