Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 289 Tehtävänimikkeen muutos viriketoiminnan ohjaajaksi

MUODno-2022-457

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnan TVA-prosessi on käynnissä ja mm. tehtävänkuvaukset, nimikkeet, hinnoittelutunnukset ja TVA-erät tarkistetaan tässä yhteydessä. Aikataulullisesti tavoitteena on ollut saada työ valmiiksi ja kunnanhallituksen päätettäväksi ennen vuoden vaihdetta, mutta tavoitetta ei saavuteta.

Yksittäisratkaisuja tulee välttää, mutta hyvinvointipalveluiden henkilöstön siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023 on noussut esille, että henkilökohtaisen avustajan nimekemuutoksesta ja mahdollisesta palkkahinnoittelutunnuksen tarkistamisesta tulee tehdä päätös ennen siirtoa.

Avopalveluiden vastaava esittää 5.10.2022, että yksi henkilökohtainen avustajan nimike ja palkkahinnoittelutunnus muutetaan viriketoiminnan ohjaajaksi TVA-prosessin yhteydessä. Tätä tehtävää hoitaa tälle hetkellä Tiina Rantakokko.

Tehtävänkuvaus vastaa virikeohjaajan tehtävää eikä vastaavaa ole kunnassa muutoin. Tämän tehtävän mukaisen henkilökohtaisen avustajan palkkahinnoittelutunnus on 02PER010 ja palkka on 2103,33 euroa sisältäen TVA erän (1.10.2022 alkaen). Sote-sopimuksen mukaan viriketoiminnan ohjaajien palkkahinnoittelu voi kuulua 02SOS06A -palkkaryhmään. Avopalveluiden vastaava esittää, että palkkaryhmä pysyy samana, kunnes tehtävänkuvat on käsitelty päätöksenteossa. TVA-prosessin päätöksenteon viivästyessä on syytä tarkistaa myös palkkahinnoittelutunnus ennen siirtymistä hyvinvointialueelle.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää

 • muuttaa henkilökohtaisen avustajan tehtävän, jota Tiina Rantakokko hoitaa, viriketoiminnan ohjaajaksi 1.12.2022 alkaen, 
 • muuttaa em. tehtävän palkkahinnoittelutunnuksen ryhmään 02SOS06A, 
 • vahvistaa, että tehtäväkohtaisen palkan määrä säilyy tässä vaiheessa ennallaan 
 • ja todeta, että palvelussuhteen muut ehdot säilyvät ennallaan.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosainen, hyvinvointipalvelut, palkat

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.