Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 278 Yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen sivistyspalveluiden organisaatiouudistuksessa

MUODno-2022-310

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa edellyttää, että työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

 1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;
 2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta;
 3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä
 4. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

 

Ennen kuin työnantaja ratkaisee yhteistoimintaelimessä käsiteltävät asiat tai henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. Yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti tämän ja työnantajan välillä.

Lisäksi mikäli kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.

Kunnan organisaatiouudistuksen yhteydessä (valtuusto 24.5.2021 § 21) on linjattu uudistuksen jatkoaskelista; on sovittu, että sivistyspalveluihin aloitetaan vuoden 2022 aikana uudistus. Sivistyspalveluiden muuytosneuvottelut pidetään yt- lain kohdan 2 perusteella. Neuvotteluissa tullaan etenemään aikaisempien yt- neuvotteluiden osallistavalla menetelmällä. Varsinaisen yt- neuvotteluryhmän lisäksi asiantuntijoina voidaan kuulla sivistyspalveluiden esimiesorganisaatiota. Uusi organisaatiomalli on tavoitteena tuoda vuoden 2022 viimeisen valtuuston päätettäväksi. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää käynnistää sivistyspalveluiden yt- lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut 1.9.2022 alkaen.

Neuvotteluiden tarkempi aikataulu valmistellaan elo- syyskuun 2022 aikana. 

Kunnanhallitus nimeää yt- neuvotteluryhmään työnantajan edustajat. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi työnantajan edustajiksi Minna Backin, Manu Frimanin ja Jukka Korhosen.

Todettiin, että yhteistoimintaneuvottelut käydään 1-2 kohtien perusteiden mukaisesti.

Valmistelija

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnan organisaatiouudistuksen yhteydessä (valtuusto 24.5.2021 § 21) on linjattu uudistuksen jatkoaskelista ja sovittu, että sivistyspalveluihin aloitetaan vuoden 2022 aikana uudistus. Yhteinen tilannekuva ja periaatepäätös on siis ollut jo vuonna 2021, että sivistyspalveluiden organisaatiorakenne otetaan erilliseen tarkasteluun.

Sivistyspalveluiden muutosneuvottelut pidetään yt- lain kohdan 2 perusteella. Neuvottelut on käynnistetty 29.6.2022 (kh § 150). Kunnanhallitus nimesi työnantajan edustajiksi Minna Backin, Manu Frimanin ja Jukka Korhosen. Viranpuolesta neuvotteluihin osallistuivat työnantajaedustajina Laura Enbuska-Mäki sekä Katri Rantakokko. Työntekijöiden puolelta neuvotteluihin ovat ottaneet osaa Elli Rauhala, Sirpa Airaksinen, Johanna Soutukorva, Eija Kumpurinne ja Pirjo Kuukkanen.

Neuvotteluissa on edetty aikaisempien yt- neuvotteluiden osallistavalla menetelmällä. Varsinaisen yt- neuvotteluryhmän lisäksi asiantuntijoina on kuultu sivistyspalveluiden esimiesorganisaatiota. On sovittu, että uusi organisaatiomalli tuodaan tavoitteellisesti vuoden 2022 viimeisen valtuuston päätettäväksi. 

Yt- neuvotteluiden neuvotteluryhmä on kokoontunut viimeisen kerran 29.11.2022 ja päättänyt esittää kunnanhallitukselle alla olevan sivistyspalveluiden palvelu- ja organisaatiomallin. Muutokset esitetään astuvan voimaan pääosin 1.4.2023 alkaen (huomioitavaa ap/ip-toiminta ja esiopetuksen siirtyminen varhaiskasvatuksen alle 1.8.2023 alkaen). Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että mm. sivistysjohtajan sekä varhaiskasvatusvastaavan rekrytoinnit aloitetaan alkuvuonna 2023. Perusopetuksen ja lukion apulaisrehtorien tehtävät tarkistetaan keväällä 2023 sivistyspalveluiden toimesta.

Sivistyspalveluiden palvelurakenne on seuraava 1.4.2023 alkaen:

 • Varhaiskasvatuspalvelut (sis. ap/ip- palvelut sekä esiopetus 1.8.2023 alkaen)
 • Perusopetus 
 • Lukio
 • Nuorisopalvelut
 • Liikuntapalvelut 
 • Kirjasto ja kulttuuri 
 • Kansalaisopisto.

 

Yksityiskohtaisempi palvelukarttakuvaus on esitetty oheismateriaalina, ja on laadittu jo keväällä 2021, kun koko kunnan organisaatiouudistusta valmisteltiin. Tätä on päivitetty 4.12.2022 vastaamaan paremmin kunnan organisaatiokarttaan. Kaikki kunnan palvelukartat tullaan päivittämään ja tiivistämään alkuvuonna 2023 saman logiikan mukaisesti.

Sivistyspalveluiden organisaatiorakenne on seuraava 1.4.2023 alkaen:

 • Palvelualuejohtaja: sivistysjohtaja (suora esimies kunnanjohtaja)
 • Tehtäväaluevastaavat: perusopetuksen rehtori (suora esimies sivistysjohtaja), lukion rehtori (suora esimies sivistysjohtaja), kirjastojohtaja ja kulttuurivastaava (suora esimies sivistysjohtaja)
 • Tehtäväyksikkövastaavat: varhaiskasvatuksen vastaava (suora esimies sivistysjohtaja), nuorisovastaava (suora esimies sivistysjohtaja), liikuntavastaava (suora esimies sivistysjohtaja), perusopetuksen apulaisrehtori (suora esimies perusopetuksen rehtori), lukion apulaisrehtori (suora esimies lukion rehtori).

 

Mikäli katsotaan tarpeelliseksi päivittää edelleen virkanimikkeitä, tätä päivitystä on mahdollista tehdä alkuvuodesta (vrt. liikuntavastaava vs. hyvinvointivastaava tms). Organisaatiouudistuksen myötä nykyisten viranhaltijoiden tehtäväkohtainen palkka pysyy vähintäänkin nykyisellä tasolla, mutta luonnollisesti mahdolliset tehtäväkuvamuutokset huomioidaan tehtäväkuvapäivityksessä, ja muutoksien vaikutuksille tehdään TVA- tarkastelu. Samoin aikaisempi henkilöstöorganisaatio pysyy samana (vrt. esimiesasema ja alaiset), pl. esiopetuksen ja ap/ip-toiminnan siirtymisestä varhaiskasvatuksen alle aiheutuvat muutokset.

1.4.2023 alkaen sivistysjohtaja toimii edelleen kansalaisopiston rehtorina. Kirjasto ja kulttuuripalveluiden alle tulisi yhteistoimintaryhmän esityksen mukaisesti kuitenkin uusi suunnittelijan tehtävä, jossa alustavasti 50 % tehtäväkuvasta sijoittuisi kansalaisopiston kurssitarjonnan kehittämiseen ja koordinoimiseen, ja 50 % tehtäväkuvasta sijoittuisi kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan koordinoimiseen. Työkuvaan sisältyisi myös hanketyön koordinoimista. On mahdollista tarkastella alkuvuonna 2023 tarkemmin em. tehtäväkuvaa sekä nimikettä; työstetään wteenpäin em. uutta tehtäväkuvaa ja tehdään tähän tarvittavia stilisointeja. Em. uuden ehdotetun vakanssin suora esimies olisi kirjastojohtaja ja kulttuurivastaava. Käytännössä uuden organisaation myötä myös kirjastojohtaja ottaisi kansalaisopiston järjestämisestä vastaavuutta kansalaisopiston rehtorin alaisuudessa. Em. ehdotettujen muutoksien katsotaan vastaavaan päivitettyyn kuntastrategiaan ja tuovan lisää vuoropuhelua kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan sekä kansalaisopiston kurssitarjonnan välille.

Hyvin monessa kunnassa on virtaviivaistettu mm. nuoriso-, liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita siten, että näiden järjestämistä koordinoidaan yhden tai kahden isomman vastuualueen alta. Yt- ryhmä keskusteli kokouksessaan 29.11.2022 paljon käytännön eroista ja toimivaltakysymyksistä tehtäväaluevastaavan ja tehtäväyksikkövastaavan välillä. Nyt tehtävät muutokset eivät vaikuta mm. johtoryhmätyöskentelyyn eikä laajennetun johtoryhmän työskentelyyn, joka myös hallintosäännössämme on tunnistettu. Lisäksi mm. toimivaltakysymykset henkilöstöasioissa ovat samat niin tehtäväaluevastaavalla kuin tehtäväyksikkövastaavalla. Harkinnanvaraiset hankintarajat ovat hieman poikkeavat siten, että tehtäväaluevastaavan toimivalta riittää korkeintaan 10 000 euron hankintapäätöksen tekemiseen ja tehtäväyksikkövastaavan hankintaraja riittää korkeintaan 5000 euron hankintapäätökseen. Esitetyillä muutoksilla ei siis pitäisi olla merkittävää eroa käytännön työn tekemiseen sekä toimintakentän johtajuuteen.

Nyt esitetyt muutokset säilyttävät yt- ryhmän mukaan selkeät tehtäväkokonaisuudet, ja esimieskuulemisien perusteella ei luotu tässä vaiheessa uusia väliportaita johtamisjärjestelmään. Merkittävin toiminnallinen muutos on ehdotus kansalaisopiston toiminnan koordinoimisesta sekä htv-resurssien varaamisesta tähän ja kulttuuri- sekä tapahtumatoiminnan työskentelyyn, jota tultaisiin koordinoimaan yhteistyössä sivistystoimen johtajan ja kirjastojohtajan kanssa (sivistysjohtaja toimii kansalaisopiston hallinnollisena rehtorina).

Hallintosääntöpäivitykset tehdään alkuvuoden 2023 aikana. Lisäksi mahdolliset talousarviokirjaustarkistukset tehdään vuoden 2023 aikana, mutta tämänhetkisen arvion mukaan em. muutoksia ei tulisi olemaan.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy yt-työryhmän esityksen sivistyspalveluiden uudesta organisaatiomallista, joka astuu voimaan 1.4.2023, ja esittää tämän edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi:

Sivistyspalveluiden palvelurakenne on seuraava 1.4.2023 alkaen:

 • Varhaiskasvatuspalvelut (sis. ap/ip- palvelut sekä esiopetus 1.8.2023 alkaen)
 • Perusopetus
 • Lukio
 • Nuorisopalvelut
 • Liikuntapalvelut
 • Kirjasto ja kulttuuri
 • Kansalaisopisto.

 

Sivistyspalveluiden organisaatiorakenne on seuraava 1.4.2023 alkaen:

 • Palvelualuejohtaja: sivistysjohtaja (suora esimies kunnanjohtaja)
 • Tehtäväaluevastaavat: perusopetuksen rehtori (suora esimies sivistysjohtaja), lukion rehtori (suora esimies sivistysjohtaja), kirjastojohtaja ja kulttuurivastaava (suora esimies sivistysjohtaja)
 • Tehtäväyksikkövastaavat: varhaiskasvatuksen vastaava (suora esimies sivistysjohtaja), nuorisovastaava (suora esimies sivistysjohtaja), liikuntavastaava (suora esimies sivistysjohtaja), perusopetuksen apulaisrehtori (suora esimies perusopetuksen rehtori), lukion apulaisrehtori (suora esimies lukion rehtori).

Kunnanhallitus perustaa 1.1.2023 alkaen uuden suunnittelijan tehtävän kirjasto ja kulttuuri- tehtäväalueelle.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Ennen tämän asian käsittelyä puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään tauko klo 17.10 - 17.20. Tauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi paikalla olevan samat henkilöt kuin ennen tauon alkamista.

Petteri Hirsikangas esitti, että varhaiskasvatuksen vastaava virkanimike muutetaan varhaiskasvatusjohtajaksi. Esitystä ei kannatettu.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)