Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Ehkäisevä päihdetyö

MUODno-2023-426

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntien tulee nimetä ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä vastaava toimielin, joka huolehtii, että ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain 5 §:n mukaiset tehtävät hoidetaan kunnassa.

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien terveydellisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Kunnanhallitus on nimennyt 21.10.2019 § 265 vastaavaksi toimielimeksi sosiaalilautakunnan ja hyvinvointilautakunnan lakattua 1.5.2023 nimeäminen tulee tehdä uudelleen.

THL:n ohjauksen mukaan ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille ja se on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä (THL: Ehkäisevä päihdetyö - opas kunnille ja hyvinvointialueille).

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on siirtynyt organisaatiouudistuksessa sivistyslautakuntaan ja vastaava viranhaltija on liikunta- ja hyvinvointivastaava.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin on sivistyslautakunta, monialaisena työryhmänä toimii hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmä ja yhdyshenkilönä liikunta- ja hyvinvointivastaava.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

palvelualueet, liikunta- ja hyvinvointivastaava

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)