Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 LISÄPYKÄLÄ: OVTES osio G: Paikalliset järjestelyerät vuonna 2023 (lisäpykälä)

MUODno-2023-241

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 perustuu kahteen eri KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan:

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien Allekirjoituspöytäkirja Paikallisen järjestelyerän suuruus
A-kohta: Paikallisen järjestelyerän suuruus alun perin 3 § 2 mom. 6 § 0,4 %
B-kohta: Lisäys paikalliseen järjestelyerään (verrokkialojen vaikutus)

3 § 4 mom. 6 §

0,3 %
Paikallisen järjestelyerän suuruus yhteensä   0,7 %

 

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/ tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän laskennassa käytettävä palkkasumma

Erän suuruus lasketaan sopimusalan palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki paikallisen järjestelyerän piiriin kuuluville maksetut palkat työaikakorvauksineen lukuun ottamatta lomarahoja, lomakorvauksia, mahdollisesti maksettuja tulospalkkioita tai tavanomaisesta kuukaudesta poikkeavia eriä. Palkkasummaan lasketaan myös sijaisten ja muiden määräaikaisten, osa-aikaisten, työnantajan edustajien sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkat.

Koska yleiskorotus ja useampi paikallinen järjestelyerä tulee voimaan samasta ajankohdasta 1.6.2023 lukien, on kaikki korotukset laskettava erikseen palkkoihin ja palkkasummasta, joihin ei sisälly em. korotuksia. Palkkasumma ei saa sisältää samoja palkaneriä useampaan kertaan tai useammalta ajanjaksolta (esimerkiksi takautuvat palkanerät).

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Koska henkilökohtaisten lisien kohdalla on korotuspainetta, työnantaja ehdottaa, että kohdistetaan 0,7 % (0,4 % + 0,3 %) paikallinen järjestelyerä kokonaisuudessaan henkilökohtaisiin lisiin. Jokaiselle 1.5.2023 työsuhteessa olleelle työntekijälle maksetaan 0,7 %:n suuruinen korotus toukokuun kokonaisansion palkkasummaan. Järjestelyerä maksetaan 1.6.2023 alkaen. 

Jatkossa järjestelyerien jakamisessa otetaan huomioon henkilökohtaisen työn suorituksen arviointi ja järjestelyeriä kohdennetaan arvioinnin mukaan henkilöstölle joko tehtäväkohtaisiin tai henkilökohtaisiin lisiin. Seuraava järjestelyerä maksetaan 1.6.2024 lukien ja sen suuruus on 0,77 %.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) osio G:n (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piiriin kuuluvien virka- tai työsuhteisten henkilöiden kohdalla paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 perustuu kahteen eri KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan. (KVTES allekirjoituspöytäkirja 3 § ja 6 §.) Järjestelyerän suuruus on 0,4 % + 0,3 % = 0,7 %.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/ tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän laskennassa käytettävä palkkasumma

Erän suuruus lasketaan sopimusalan palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki paikallisen järjestelyerän piiriin kuuluville maksetut palkat työaikakorvauksineen lukuun ottamatta lomarahoja, lomakorvauksia, mahdollisesti maksettuja tulospalkkioita tai tavanomaisesta kuukaudesta poikkeavia eriä.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Koska henkilökohtaisten lisien kohdalla on korotuspainetta, työnantaja ehdottaa, että kohdistetaan 0,7 % (0,4 % +0,3 %) paikallinen järjestelyerä kokonaisuudessaan henkilökohtaisiin lisiin. Verrokkikuukautena pidetään toukokuun 2023 palkkaa. OVTES osio G:n kohdalla sovelletaan samaa laskentatapaa kuin KVTES:n kohdalla.

Jokaiselle 1.6.2023 OVTES osio G:n piiriin kuuluvalle työ- tai virkasuhteessa olleelle työntekijälle maksetaan 0,7 %:n suuruinen korotus toukokuun kokonaisansioon verrattavaan palkkasummaan.

Jatkossa järjestelyerien jakamisessa otetaan huomioon henkilökohtaisen työn suorituksen arviointi ja järjestelyeriä kohdennetaan arvioinnin mukaan henkilöstölle joko tehtäväkohtaisiin tai henkilökohtaisiin lisiin. Seuraava järjestelyerä maksetaan 1.6.2024 lukien ja sen suuruus on 0,4 % + 0,33 %.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhteistoimintaelin esittää päätösehdotuksen kunnanhallitukselle.

Käytiin keskustelua järjestelyerien kohdentamisesta jatkossa. Todettiin, että järjestelyeriä tulisi käyttää palkkausjärjestelmien kehittämiseen sekä palkkauksiin liittyvien epäkohtien korjaamiseen. Seuraavien järjestelyerien kohdentamisen perusteita tulee arvioida jatkossa tarkemmin henkilökohtaisen työn suorituksen arvioinnin lisäksi mm. rekrytointien vahvistamiseksi sekä sellaisten työtehtävien osalta, jotka vaativat palkkarakenteen osalta uudelleen tarkastelua.

Valmistelija

  • Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 22.5.2023 § 162 paikallisista järjestelyeristä vuonna 2023. Päätöksessä ei eritelty työehtosopimuksia ja sitä tulee tarkentaa.

Yhteistoimintaelin esittää 13.6.2023 § 45 kunnanhallitukselle OVTES osion G (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) alaisten vuoden 2023 paikallisten järjestelyerien jakamisen perusteita. Osio G:n piiriin kuuluvien virka- tai työsuhteisten henkilöiden kohdalla paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 perustuu kahteen eri KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan. (KVTES allekirjoituspöytäkirja 3 § ja 6 §.)

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus tarkentaa 22.5.2023 § 162 päätöstään ja hyväksyy yhteistoimintaelimen 13.6.2023 § 45 esityksen:

Paikallinen järjestelyerä 0,7 % (0,4 % +0,3 %) kohdistetaan kokonaisuudessaan OVTES osion G piiriin kuuluvien henkilökohtaisiin lisiin.

Verrokkikuukautena pidetään toukokuun 2023 palkkaa. OVTES osio G:n kohdalla sovelletaan samaa laskentatapaa kuin KVTES:n kohdalla.

Jokaiselle 1.6.2023 OVTES osio G:n piiriin kuuluvalle työ- tai virkasuhteessa olleelle työntekijälle maksetaan 0,7 %:n suuruinen korotus toukokuun kokonaisansioon verrattavaan palkkasummaan.

Jatkossa järjestelyerien jakamisessa otetaan huomioon henkilökohtaisen työn suorituksen arviointi ja järjestelyeriä kohdennetaan arvioinnin mukaan henkilöstölle joko tehtäväkohtaisiin palkkoihin tai henkilökohtaisiin lisiin. Seuraava järjestelyerä maksetaan 1.6.2024 lukien ja sen suuruus on 0,4 % + 0,33 %.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

yt-toimielin, sivistyspalvelut, palkat

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.