Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 LISÄPYKÄLÄ: TS: Palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä (lisäpykälä)

MUODno-2023-272

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

KVTES:n sopijaosapuolet ovat sopineet, että vuoden 2023 kehittämisohjelman erä on paikallinen järjestelyerä, joka koskee kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä.

Kehittämisohjelman lähtökohtana on palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen.

Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Tarkoituksena on uudistaa palkkausjärjestelmiä siten, että työssä tarvittavan osaamisen ja vastuun sekä yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuvat nykyistä paremmin.

Kesäkuussa 2023 jaettavan kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän suuruus on 1,2 prosenttia KVTES:n palkkasummasta. Paikallista järjestelyerää voi käyttää mm. työvoiman saatavuudesta liittyviin perusteisiin. Erää voi kohdentaa tehtäväkohtaiseen palkkaan ja/tai henkilökohtaiseen lisään.

Järjestelyerän täytäntöönpanon osalta käytössä ovat samat menettelytavat kuin yleensäkin järjestelyeristä neuvoteltaessa. Kehittämisohjelman KVTES:n paikallisten järjestelyerien osalta erä neuvotellaan ao. pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä tarkemmin kehittämisohjelmassa ilmenevin kohdennuksin ja rajoituksin.

KVTES:n paikallista järjestelyerää koskevat edellä olevat neuvottelulausekkeet ovat voimassa myös neuvoteltaessa kehittämisohjelman paikallisesta järjestelyerästä.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Työnantaja ehdottaa, että 1,2 %:n kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä kohdistetaan kokonaisuudessaan henkilökohtaisiin lisiin. Jokaiselle 1.5.2023 työsuhteessa olleelle työntekijälle maksetaan 1,2 %:n suuruinen korotus toukokuun kokonaisansion palkkasummaan. Kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä maksetaan 1.6.2023 alkaen. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

KVTES:n sopijaosapuolet ovat sopineet, että vuoden 2023 kehittämisohjelman erä on paikallinen järjestelyerä, joka koskee kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä.  

Kehittämisohjelman lähtökohtana on palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen.

Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Tarkoituksena on uudistaa palkkausjärjestelmiä siten, että työssä tarvittavan osaamisen ja vastuun sekä yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuvat nykyistä paremmin.

Kesäkuussa 2023 jaettavan kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän suuruus on 1,2 prosenttia KVTES:n palkkasummasta. Paikallista järjestelyerää voi käyttää mm. työvoiman saatavuudesta liittyviin perusteisiin. Erää voi kohdentaa tehtäväkohtaiseen palkkaan ja/tai henkilökohtaiseen lisään.

Kehittämisohjelman paikallisen järjestelyerän täytäntöönpanon osalta käytössä ovat samat menettelytavat kuin yleensäkin järjestelyeristä neuvoteltaessa. Kehittämisohjelman KVTES:n paikallisten järjestelyerien osalta erä neuvotellaan ao. pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä tarkemmin kehittämisohjelmassa ilmenevin kohdennuksin ja rajoituksin.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Työnantaja ehdottaa, että 1,2 %:n kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä kohdistetaan kokonaisuudessaan henkilökohtaisiin lisiin. Verrokkikuukautena pidetään toukokuun 2023 palkkaa. Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piiriin kuuluvien kohdalla sovelletaan samaa laskentatapaa kuin KVTES:n kohdalla.

Jokaiselle 1.6.2023 TS:n piiriin kuuluvalle työ- tai virkasuhteessa olleelle työntekijälle maksetaan 1,2 %:n suuruinen korotus toukokuun kokonaisansioon verrattavaan palkkasummaan.

Jatkossa kehittämisohjelmaerien jakamisessa otetaan huomioon henkilökohtaisen työn suorituksen arviointi ja järjestelyeriä kohdennetaan arvioinnin mukaan henkilöstölle joko tehtäväkohtaisiin tai henkilökohtaisiin lisiin. Seuraava kehittämisohjelmaerä maksetaan 1.6.2024 lukien ja sen suuruus on 0,60 %.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhteistoimintaelin esittää päätösehdotuksen kunnanhallitukselle.

Käytiin keskustelua järjestelyerien kohdentamisesta jatkossa. Todettiin, että järjestelyeriä tulisi käyttää palkkausjärjestelmien kehittämiseen sekä palkkauksiin liittyvien epäkohtien korjaamiseen. Seuraavien järjestelyerien kohdentamisen perusteita tulee arvioida jatkossa tarkemmin henkilökohtaisen työn suorituksen arvioinnin lisäksi mm. rekrytointien vahvistamiseksi sekä sellaisten työtehtävien osalta, jotka vaativat palkkarakenteen osalta uudelleen tarkastelua.

Valmistelija

  • Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 22.5.2023 § 163 palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman paikallisesta järjestelyerästä vuonna 2023. Päätöksessä ei eritelty työehtosopimuksia ja sitä tulee tarkentaa.

Yhteistoimintaelin esittää 13.6.2023 § 48 kunnanhallitukselle TS:n piirissä olevan henkilöstön vuoden 2023 kehittämisohjelman paikallisen järjestelyerän jakamisen perusteita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus tarkentaa 22.5.2023 § 163 päätöstään ja hyväksyy yhteistoimintaelimen 13.6.2023 § 48 esityksen:

Kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä 1,2 % kohdistetaan TS:n piiriin kuuluvien työntekijöiden osalta kokonaisuudessaan henkilökohtaisiin lisiin.

Verrokkikuukautena pidetään toukokuun 2023 palkkaa.

TS:n piiriin kuuluvien kohdalla sovelletaan samaa laskentatapaa kuin KVTES:n kohdalla.

Jokaiselle 1.6.2023 TS:n piiriin kuuluvalle työ- tai virkasuhteessa olleelle työntekijälle maksetaan 1,2 %:n suuruinen korotus toukokuun kokonaisansioon verrattavaan palkkasummaan.

Jatkossa kehittämisohjelmaerien jakamisessa otetaan huomioon henkilökohtaisen työn suorituksen arviointi ja järjestelyeriä kohdennetaan arvioinnin mukaan henkilöstölle joko tehtäväkohtaisiin tai henkilökohtaisiin lisiin. Seuraava kehittämisohjelmaerä maksetaan 1.6.2024 lukien ja sen suuruus on 0,60 %.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

yt-toimielin, elinvoimapalvelut, palkat

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.