Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Lapin hyvinvointialueelle siirtyvä omaisuus, toimitilat ja sopimukset

MUODno-2022-86

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 28.2.2022 § 34 antaa Lapin hyvinvointialueelle

 • selvityksen voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista, 
 • arvion voimaanpanolain 18 § mukaisen siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta 
 • selvityksen sopimusvelvoitteista.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi 

 • selvityksen voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista, 
 • arvion voimaanpanolain 18 § mukaisen siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta ja 
 • selvityksen sopimusvelvoitteista.

Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen

 • täydentämään 28.2.2022 annettuja selvityksiä ja 
 • antamaan lopullisen selvityksen saantokirjan sisällöstä 30.6.2022 mennessä sekä saattamaan asian valtuuston tietoon.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lapin hyvinvointialueen kanssa on 13.7.2023 allekirjoitettu vuokrasopimukset (3 + 1 vuotta) sen käyttöön 1.1.2023 siirtyneistä tiloista. Ennen allekirjoittamista vastuunjakotaulukot (liite 2) käytiin läpi yhdessä hyvinvointialueen edustajien kanssa.

Osa vuokrasopimuksen asiakirjoista on luottamuksellisia.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetut vuokrasopimukset.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

elinvoima, taloushallinto

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.