Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Opettajien TVA-erän jakaminen lukuvuodeksi 2023-2024

MUODno-2023-423

Valmistelija

 • Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

Järjestelyeriä on käytetty OVTES:n piirissä TVA-eränä lisätehtävistä opettajille. Opettajien TVA-ryhmä on 22.8.2023 tehnyt esityksen järjestelyerän jakamisesta lukuvuonna 1.8.2023-31.7.2024. 

TVA-ryhmä on esittänyt, että erän jakamisessa käytetään seuraavia työn vaativuustekijöitä. Kustakin vaativuustekijästä saa yhden vaativuuspisteen (vp), ellei toisin mainita:

 1. Esi- ja alkuopetus
 2. Lisävastuu
  • kolmiportaisen tuen konsultaatio/ erityisluokanopettaja ja erityisopettajat
  • hankkeiden koordinaatio/ kehittäminen
  • 6. luokan leirikoulun järjestäminen
  • perusopetuksen apulaisjohtajuus (2 vp)
  • lukion vararehtorius
 3. Ryhmän ohjaus
  • luokanopettaja tai -valvoja yli 25 oppilaalle
  • vaikeasti kehitysvammaisen oppilaan luokanopettaja tai -valvoja
 4. Yhtenäisyys
  • Opettajan opettaessa enemmän kuin yhdessä seuraavista luokka-asteryhmistä: 0-luokka, 1.-6. -luokat, 7.-9. -luokat tai lukio, opettaja saa jokaisesta yhden ylittävästä ryhmästä yhden vp:n

Jaettava summa on 1 831,24 euroa/ kk ja se sisältää 1.6.2023 yleiskorotuksen (2,02 %).
Vaativuuspisteitä muodostui yhteensä 39.
Yhden pisteen arvoksi muodostui täten 46,95 euroa/ kk. 

TVA-ryhmän 22.8.2023 muistio toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että opettajien TVA-erä lukuvuodelle 2023–2024 jaetaan TVA-ryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

sivistyspalvelut, palkat

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.