Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Sitoumus Lappi-brändi 2.0 -hankkeeseen

MUODno-2023-349

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lapin liitto pyytää kuntien sitoumusta 31.8.2023 mennessä Lappi-brändi 2.0 - Vahvalla ja monipuolisella brändillä ratkaisuja Lapin haasteisiin -hankkeeseen osallistumiseen. Kolmevuotisella maakunnalle strategisesti keskeisellä hankkeella luodaan sisältöä yhteisen brändityön linjausten (ml. House of Lapland Oy:n) uudistamisen tueksi. Hankkeessa testataan Lapin olemassa olevaa aluebrändiä, päivitetään Lappi-brändi ja jalkautetaan sitä sekä parannetaan toimijoiden brändiosaamista. Pitkän aikavälin tavoitteena on kaikkia lappilaisia tahoja hyödyttävä Lapin tunnettuuden, veto- ja pitovoiman, elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvattaminen. Lappilaisen brändikuvan monipuolistamisella tuetaan myös Lapin viestinnän ja markkinoinnin painopistemuutosta ja siten vastataan mm. työvoimahaasteisiin.

Hankkeen päähakijana ja hallinnoijana toimii Lapin liitto ja osatoteuttajina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan graafisen suunnittelun koulutusohjelma ja House of Lapland Oy. Hakemus on toimitettu Lapin liiton EAKR-hakuun 5.4.2023 ja hankkeen toiminta-aika 2024–2026. Hankkeen kokonaisbudjetti 3 vuoden aikana on noin 1,4 milj. euroa. Tästä Lapin liiton osuus on 833 349 euroa, josta EU:n ja valtion tuki 666 679 ja omarahoitus 166 670 euroa. Lapin liiton omarahoituksesta 53 576 euroa katetaan viestintäpäällikön ja asiantuntijoiden työllä. Lapin liiton rahoitusosuudesta kunnilta laskutettavaksi jää yhteensä 113 094 euroa. Kuntakohtaiset omarahoitusosuudet jaetaan kunnille kunnallis- ja yhteisövero-osuuksien mukaisesti, Muonion kunnan rahoitusosuus on yhteensä 1 566 euroa (541 euroa vuonna 2024, 613 euroa vuonna 2025 ja 412 euroa vuonna 2026).

Oheismateriaalina kuntasitoumuspyyntö, hankehakemus ja kuntien omarahoitusosuuslaskelma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää sitoutua Lappi-brändi 2.0 -hankkeeseen vuosille 2024–2026, mikäli hankkeelle myönnetään EAKR-rahoitus.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin liitto, elinvoimapalvelut, taloushallinto

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.