Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Taloussuunnittelu vuosille 2024-2026

MUODno-2023-425

Valmistelija

  • Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain (419/2021) 110 §:ssä säädetään kunnan talousarviosta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Hallintosäännön 76 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Laadintaohje on kunnan toimielimiä ja viranhaltijoita sitova ohje toiminnallisten tavoitteiden asettamisesta, talouden suunnitteluperusteista, menettelytavoista ja valmistelun aikataulusta.

Vuosien 2024-2026 taloussuunnittelun laadinnan lähtökohtina toimii valtuuston 13.6.2022 hyväksymä päivitetty strategia, soveltuvin osin aiemmin laaditut strategiaohjelmat, toimintaympäristön muutokset ja palvelutarpeiden kehitysarviot sekä arviot tulorahoituksen ja kustannustason kehityksestä. Tavoitteena suunnitelmakauden osalta on talouden tasapainotilanteen edistäminen, menojen sopeutus ja nettomenojen kasvun hillitseminen. Valmistelun aikataulu on laadintaohjeen lopussa.

Esityslistan oheismateriaalina on talousarvion laadintaohje vuosille 2024-2026.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeen taloussuunnitteluvuosille 2024-2026. Lautakuntien talousarvioesitykset on toimitettava kunnanhallitukselle 13.10.2023 mennessä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Teemu Taulavuori saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. 

Tiedoksi

palvelualueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)