Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Whistleblower -tekninen ilmoituskanava

MUODno-2023-371

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022) tuli voimaan 1.1.2023. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi (2019/1937) eli ns. whistleblower -direktiivi.

Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Lakia sovelletaan tekoihin, jotka on säädetty rangaistavaksi, joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus taikka jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista. Ilmoituskanavaa ei siten ole tarkoitettu yleiseksi "palautekanavaksi" vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten.

Lainsäädäntö velvoittaa mm. kunnat, joiden työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti vähintään 50, perustamaan sisäisen ilmoituskanavan väärinkäytösten ilmoittamista varten ja ottamaan käyttöön menettelyt jatkotoimia varten. Organisaatiossa työ- tai virkasuhteessa työskenteleville henkilöille on annettava mahdollisuus tehdä ilmoitus sisäisen ilmoituskanavan kautta. Velvoite sisäisen ilmoituskanavan perustamisesta koskee myös Muonion kuntaa.

Sisäinen ilmoituskanava tuli ottaa käyttöön kolmen kuukauden sisällä lain voimaantulosta eli viimeistään 1.4.2023. Kuntien tytäryhtiöiden kohdalla käyttöönottoaika on 17.12.2023.

Mahdollisuus ilmoitusten tekemiseen sisäisen ilmoituskanavan kautta on mahdollistettava vähintään organisaatiossa työ- tai virkasuhteessa työskenteleville.

Lain (1171/2022) esitöissä on todettu, että ilmoituskanavien ja -menettelyjen käyttöönotto edellyttää yhteistoimintalakien mukaista vuoropuhelua tai yhteistoimintamenettelyä. Käyttöönotto esitellään seuraavassa yt-toimielimen kokouksessa.

Ilmoittamisen tulisi olla mahdollista kirjallisesti tai suullisesti taikka molemmin tavoin. Ilmoituksia voidaan ottaa vastaan esimerkiksi postitse, verkkosivulla tai puhelimessa. Ilmoittavan henkilön pyynnöstä suullisen ilmoittamisen on oltava mahdollista puhelimitse tai muun ääniviestijärjestelmän kautta tai ilmoittavan henkilön pyynnöstä kohtuullisen ajan kuluessa järjestettävässä henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Organisaatio voi itse määrittää, millaiset ilmoituskanavat se ottaa käyttöön.  Kanavan tulee kuitenkin olla turvallinen; ilmoittajan ja ilmoituksessa mainittujen kolmansien osapuolten henkilöllisyyden luottamuksellisuus tulee suojata, ja muiden kuin valtuutettujen henkilöstön jäsenten pääsy tietoihin estää.

Tähän saakka velvoite on täytetty siten, että kirjallisen ilmoituksen on voinut toimittaa kunnanviraston A-talon postilaatikkoon. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukainen menettely ja sähköisen järjestelmän hankinta on perusteltua. Vertailua erilaisten teknisten ilmoituskanavien palvelutarjoajien välillä on tehty ja kyselty lähikuntien käytössä olevista tiedotuskanavista. Palveluntarjoajan valinnassa on painotettu järjestelmän toimivuutta, luotettavuutta sekä helppokäyttöisyyttä. Nettivertailun ja tarjouksen perusteella hallintojohtaja teki viranhaltijapäätöksen Webropol Oy:n Whistleblower -ilmoituskanavasta. Päätös perustuu myös siihen, että kunnassa on käytössä jo em. yrityksen palveluja.

Kunnan tulee nimetä ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö tai henkilöt. Vastaavalla henkilöllä on oltava riittävä asiantuntemus ilmoitusten käsittelyyn. Ilmoituksia saavat käsitellä vain nimetyt henkilöt (20 §).

Asia käsiteltiin yt-toimielimessä 24.8.2023 § 62.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnassa otetaan käyttöön sisäinen, tekninen ilmoituskanava kirjallisten ilmoitusten tekemiseksi. Ilmoituksia käsittelevät hallintojohtaja, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija sekä kehittämispäällikkö. Lisäksi kunnanjohtaja ja hallintojohtaja voivat nimetä käsittelykohtaisesti muita käsittelijöitä ja asiantuntijoita.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Ismo Alatalo saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

yt-toimielin, hallintojohtaja, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, kehittämispäällikkö

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.